A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Laçka Boşver; boşalt; boşalmış   gevşemiş anlamında. 
Laçka Etmek Boş bırakmak, gevşetmek.
Laçka Iskota İskotoların boş verilmesi,   bırakılması.
Lagün/Deniz Kulağı Denizle irtibatlı ve   denizin etkisi altında bulunan göller.
Lağ Yelkeni Serenlere bağlanan kareye   benzer yelken. Bu yelkenlerin serenleri her tramolada aşağıya indirilir ve   direkten aşırılarak tekrar basılır. Bu yelkenlere maynalı latin, hasır ve   praçile de denir. 
Lale Halatı Dümenlerin denizli   havalarda düşüp kaybolmaması için filika dümenlerinin yelpazesinden geçip   teknenin kıçına bağlanan ince savlo. 
Lale Zinciri Dümen, dümen boğazından   arıza yaptığı zaman palanga donatılmak suretiyle kullanılması için lale   anelesine kilitlenip her iki omuzluğa alınan zincir.
Landa Demiri Patrisaları ve çarmıkları   bağlamak için bordalara konulan demir çubuklar. 
Larmo Flokların açıldığı istralya.   ( Bazen flok larmosu da denilir). 
Larmo Astarı Larmo yakasına dikilen   ikinci kat ensiz bez astar. 
Larmo Yakası Floğun larmo tarafındaki   yakası. 
Larmo Yakası Halatı Larmo yakasını   kuvvetlendirmek için dikilen halat. 
Laşin Fırtınalı havalarda gemi   içindeki yüklerin yerlerinden oynamaması için bunların gemi bünyesine   bağlanması. 
Lava Etmek Herhangi bir yere yanaşmış   filikanın kürek çekmeksizin halatlar vasıtasıyla ilerletilebilmesi için   verilen komut.
Lava İskota Yelkenle yapılan   seyirlerde teknenin daha fazla orsalaması için rüzgaraltı iskotasının   çekilmesi için verilen komut.
Lavra Kandilisaların   donatılmaları için çubukların üzerlerine açılan dilli bastika.
Lavra Deliği Bir teknenin içindeki   suyu, askıya alıp boşaltmak için açılmış delik.
Lavra Etmek Ana armaların   doldurulmaları, yelkenlerin rüzgarla dolmaları için boşunun alınması.
Lentiye Bir dikme vasıtasıyla   kaldırılmakta veya indirilmekte olan bir cismin sallanıp herhangi bir yere   çarpmaması için birkaç yerine bağlanıp elle kontrol edilen halatlar.
Leş Sığ suda batmış olan bir   geminin enkazı veya su üzerinde yüzen parçaları.
Levend Osmanlı donanmasında deniz   askerleri; Levendler, Tımar ve Zeamet,Tayfalar ve forsalardan oluşuyordu.   Levendler, forsaların ve tayfaların düzenini sağlamaktan ve isyan etmelerini   önlemekten sorumlu idiler.
Lif Nebati halatın yapıldığı   malzemenin en ince parçası. 
Lif Halat Hindistan cevizi   elyafından üç veya dört kollu olarak yapılan halat.
Liftinuskur Çarmık ve istiralya gibi   donanımları germek için dişli bir kovan içine geçirilmiş viralı çubukların   sağa ve sola çevrilmesi ile donanımları geren alet.
Liga Üç deniz mili, 5560 metre   veya bir fersah boyundaki uzunluk
Liga Yelkenleri camadana vurmak   için camadana vur manasındaki terim.
Liga Camadan Yelkeni küçült, camadana   vur demektir. 
Liman Gemilerin yük ve yolcu   alıp vermelerine elverişli tesis ve kolaylıkları bulunan tabii ve suni olarak   rüzgar ve deniz tesirlerinden korunmuş sahil tesisi.
Liman Başkanı Liman mevzuatı   çerçevesinde bütün liman hareketlerini yürüten görevli.
Liman Cüzdanı Denizde çalışmak   isteyenlere, liman başkanlıklarınca belli koşulların gerçekleşmesiyle verilen   belge.
Liman Fenerleri Demirli veya aborda olmuş   gemilerin limanda çektikleri fenerler.
Limanlık Denizin çalkantısız ve   sükunet halinde olduğunu belirten terim. 
Limbo Gemi yükünün gemiden   sahile, bir gemiden diğer bir gemiye veya bordasında bulunan bir deniz   aracına kendi imkanları ile aktarılması.
Livar Tutulan balıkların   salınmak veya alıkonulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes,   tekne bölgesi vb. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan   sağlayan bölme.
Loça Demir zincirinin akması ve   demir bedeninin yerleşmesi için baş tarafta açılmış madeni oluk. 
Loça Kovanı Loçanın iç tarafına geçirilmiş   dökme demirden yapılmış silindir şeklindeki kovan. 
Lodos Güney-batı dan esen   rüzgar. 
Lokmalı Bakla Zincir baklalarının   ortaları damaklı olanlarıdır.
Longoz Deniz dibindeki kuyular.
Lostra Etmek Boyası bozulmuş veya   sıyrılmış yerleri hafifçe boyayıp kapamaya veya gemilerin bordaları ile su   kesimlerini silip fırçalama işlemi.
Lostromo Ticaret gemilerinde baş   tayfa.
Lumbar Yelken gemilerinde top   namlularının bordadan dışarıya çıkmaları için açılmış olan kare şeklindeki   kısım.
Lumbar Ağzı Gemilerin sancak ve iskele   taraflarında bulunan borda iskelelerinin üst tavalarının bulunduğu yer   hizasındaki güverte kısmı. Gemilere giriş ve çıkış yerini belirten lumbar   ağzı terimi kara birliklerince de benimsenmiş ve birlik ve kurumların giriş   ve çıkış kapılarına da lumbar ağzı denilmiştir.
Lumbar Kapağı Lumbarları kapayan kapak.   Top lumbarları güverteye paralel güverte lumbarları ise güverteye dik olarak   açılıp kapanırlar. Güverte lumbar kapaklarının üzerlerinde güverte altına   ışık girmesi için camlı sabit lumbuz bulunur.
Lumbuz Gemideki pencerelere   verilen isim. 
Lumbuz Kapağı Gemi içinden dışarıya ışık   sızmasını önlemek maksadıyla lumbuzlar üstüne konulan kapaklar.
Lumbuz Kelebeği Lumbuz kapaklarını iyice   şıkıştırmak için kullanılan metal echize.
Lumbuz Manikası Lumbuzlar açık iken   içeriyi havalandırmak için lumbuzlardan dışarı konulan saçtan yapılmış   oluklar.

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z