DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ – M

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Maça Zincirleri bosaya vurarak   emniyete almakta kullanılan özel kilit.
Maçuna 350-400 ton arasındaki   ağırlıkları kaldırabilen ve bir ponton üzerine konulmuş dikmelerden ibaret   bir çeşit vinç. 
Mahfuz Liman Bütün rüzgarlara kapalı   olup emniyetli liman.
Makara Ağır eşyaların   kaldırılmasında kullanılan ve az bir kuvvet sarfıyla çok iş yapmayı sağlayan,   iki tabla arasında dönen bir veya daha fazla dil bulunan mekaniki alet.
Makara Rule Biri diğerinden büyük   olmak üzere yekpare yapılmış iki tornodan ibaret makara.
Makara Sapanı Makara tablasını kuşatan   ve boğazları piyanbağı ile bağlanmış ve doblin tarafına kanca geçirilmiş olan   sapan. Palanga Sapanı da denir.
Makara Tablası Makara dilinin içinde   döndüğü, makara sapanının geçtiği ağaç veya madenden yapılmış kısım.
Makara Yanağı Makara dilinin dış yan   yüzü.
Makine Dairesi Geminin Ana ve Yardımcı   makinelerinin bulunduğu bölüm.
Makine Jurnali Gemi ana ve yardımcı   makinelerine ait her türlü bilgilerin yazıldığı, makine ve yardımcıların   çalışma saatleri ile bunlara ait arızaların nedenleri ve yapılan diğer her   türlü işlerin kaydedildiği basılı defter.
Makine Mağazası Gemi makinelerine ait   bakım ve onarım malzemelerinin, bir kısım yedeklerinin ve gerekli aletlerinin   bulunduğu yer.
Makine Telgrafı Köprüüstünden verilen   sürat kademeleri ile ileri veya tornistan yolları makine dairesine iletmek   üzere köprüüstü ile makine dairesi arasında irtibatlı elektriki veya mekaniki   olarak çalışan alet.
Malabosa Serenlere sarılı olan   gabya yelkenlerinin açılarak ıskotalarının alınması için verilen komut. 
Mancana Gemilerde içlerine içme   suyu konulan büyük yassı fıçılar
Manda Gözü Baş ve kıç bodoslama   üzerinde bulunan büyük halat loçaları
Mandar Yelkenlerin hisa edilmesi   (basılması) için kullanılan çelik tel veya halat 
Manevra Bir geminin emredilen   mevkiyi alması için yapmış olduğu hareket
Manevra Levhası Nispi hareket   problemlerinin çözümlenmesini kolaylaştırmak için kullanılan basılı kağıt.
Manevradan Aciz Gemi Seyir halindeyken herhangi   bir nedenle seyir kabiliyetini kaybetmiş ve manevra yapamayacak durumda   bulunan gemi.
Manga Gemi personelinin   oturduğu, yemek yediği ve yattığı güverte altı bölmeleri.
Manifesto Çeşitli varış yerleri için   gemiye yüklenen malların cins ve miktarını gösteren belge.Manifestolar   yükleme limanlarında acenteler tarafından konşimentolara göre tanzim   edilir. 
Manifold İçinden, yakıt ve su   borularının geçtiği ve bunlara ait valfların bulunduğu sandık. 
Manika Gemilerin iç   kısımlarındaki kötü havayı çekip, yerine temiz hava vermek üzere üst   güvertelere veya lumbuzlara konulan rüzgarın estiği tarafa döndürülebilecek   şekilde hareket edebilen ağızları geniş saç borular
Manila Halatı Yabani muz ağacı   elyafından yapılan bir halat. Çekme gücü diğer bitkisel halatlara göre daha   yüksektir.
Manişka Biri iki, diğeri üç dilli   iki makaradan yapılmış olan ve ağır eşyaları kaldırmada kullanılan   palangalar. 
Manivela Ağır cisimlerin bir tarafını   kaldırmak için kullanılan ağaç veya demirden yapılmış kısa çubuklar. 
Mansaplar Akarsuların göl veya   denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında kalan su ürünleri   istihsaline elverişli sahalar
Mantilya Serenleri direk ve   çubuklara asmak ve serenleri güverteye paralel tutmak için seren   cundalarından direğe alınan halatlar. Bulundukları direk ve çubukların   isimleri ile anılırlar.
Manyat Alamanadan küçük üç çiftte   balıkçı kayıkları. Iğrıp gibi sahilden iki ucundan çekilen ağlara da denir.
Mapa Sabit halka. 
Marina Yat limanı; yatların her   türlü ihtiyaçlarının giderilebildiği liman
Marmara Etmek Gemi dahilinde birikmiş   olan suların tahliye edilmesi.
Marsipet Serenlerin cundalarından   alınarak hamaylısına donatılan ve yelkenlerin sarılmaları sırasında   gabyerlerin ayaklarını bastıkları halatlar. Basadora da denilir. 
Marsipet Cevizi Marsipet ayaklarının   kaymaması için marsipetler üzerine ve marsipet ayaklarının marsipete   bağlandığı noktanın tarafına yapılan ceviz. Bu ceviz vardakavalara ve can   halatlarına da yapılır.
Martin Demiri Çipo ve kolları aynı   düzeyde ve kolları da beden etrafında dönebilen bir sistemdeki   demirdir. 
Mastalya Tahta leğen. 
Mastori Gemilerin en geniş   yeri. 
Mastori Postası Bir teknedeki en geniş   posta. 
Matafora Teknelerde veya sahilde   filika veya botların asılabilmesi için uçlarında palanga bulunan aygıt. 
Matafyon Yelken ve tentelerin delik   açıldığında yırtılmaması için delik etrafının takviye edildiği yassı metal   halka. 
Mavna Gemilere veya yakın   yerlere yük taşıyan büyük tekne
Mayıstra Tek olarak kullanıldığında   grandi ana direği üzerine açılan kare yelkeni ifade eder. Bu yelkenin   açıldığı serene de mayıstra sereni denir.
Mayıstra İskotası Mayıstra yelkeninin   iskotalarına donatılan ve geminin kıç tarafına ve bordoları istikametine   doğru alınan halatlar.
Mayıstra Kuntrası Mayıstra yelkeninin   rüzgarüstü iskota yakasını pruva tarafına doğru tutan ve küpeşte üzerindeki   mapasına bağlanan halat.
Mayıstra Mantilyası Mayıstra serenini   güverteye paralel bulundurmak için serenin cundalarından direğe alınan   halatlar.
Mayıstra Marsipeti Mayıstra sereninin   cundalarında alınıp serenin hamaylısına donatılan ve marsipet ayaklarının   bağlandığı halat
Mayıstra Mezoları Mayıstra yelkeninin   altabaşo yakasını serene kaldırmak için donatılan halatlar.
Mayıstra Prasyası Mayıstra serenini rüzgara   doğru çevirmek için seren cundalarından donatılan halat.
Mayıstra Salaburunu Mayıstra yelkeninin gradin   yakalarını serene kaldırmak için gradin yakalarına donatılan halatlar.
Mayıstra Sereni Grandi ana direğinin en   altında bulunan en uzun seren.
Mayıstra Yelkeni Mayıstra sereni üzerine   açılan büyük kare yelken.
Mayna Etmek Aşağı indirmek (ağır   ağır); Rüzgarın ve denizin şiddetinin azalması.
Mekanik Güç Makara, seren, bom direği   ve ırgat bulunan teknelerde, ırgat kullanarak çevirme ağlarının altının   büzülmesini sağlayan, bu ağları toplamak ve tekneye almak üzere kullanılan   güç.
Mellah Gemici
Mellahat Gemiciler
Meltem Yaz aylarında karadan   denize doğru esen rüzgar, denizden esen rüzgara imbat denir.
Meme Demir kollarının demir   bedenine birleştiği noktanın alt kısmı. 
Mendirek Limanları ve limanlar   içindeki gemilerin denizlerden zarar görmemeleri için o limanda esen hakim   rüzgarlara dik olarak yapılan yapılar.
Mendirek Başı Bir ucu karada olan   mendireğin deniz tarafındaki ucu.
Menhol Bir bölmeden bir bölmeye   geçebilmek için bölme perdeleri üzerine açılmış delikler.
Mercu Rica olunan.
Meridyen Yer kürenin kutuplarından   geçen büyük daireler.
Met Ayın ve güneşin çekim   kuvvetlerinden dolayı su seviyesinin yükselmesi.
Meteoroloji Raporu Hava durumunu bildiren   rapor.
Mezarna Güverte yıkandığı veya   fırtınalı havalarda güverteyi denizler yaladığı zamanlarda içlerine su   girmemesi için ambar ve kaporta ağızlarının etrafına çevrilmiş yüksek çerçeveler
Mezestre Yarıya kadar   indirmek. 
Mezestre Etmek Sancaklarla işaret   flamalarını toka etmeyip, savlolarının yarısına kadar basılması
Mezevolta Bir halatın çımasının bir   seren veya kendi bedeni üzerine veya babaya bir volta alındıktan sonra çıma ve   bedenin aksi taraflara çekilerek yapılan bağ.
Mezevoltalı Dülger Bağı Seren veya kalasları deniz   içinde veya karada sürüklemek için dülger bağı ile mezevolta’dan ibaret bağ.
Mezevoltalı Kazık Bağı Kazık bağını   kuvvetlendirmek için kazık bağı yapıldıktan sonra çımasının beden üzerinde   bir veya iki mezevolta alınması suretiyle yapılan bağ.
Mezevoltalı Yoma Bağı İki yomayı birbirine   eklemek için halat çımalarının karşılıklı olarak bedenleri üzerine yapılan   mezevoltalardan ibaret bağ.
Mihver Eksen; etrafında   döndürülen şey
Mil [Deniz Mili] Denizdeki uzunluk ölçüsü.   (6080 feet = 1852 mt) 
Mizana Genel olarak gemilerin   üçüncü direği ve bu direk üzerindeki armaların tümünü kapsayan terim.
Mizana Direği 3 direkli bir yelkenli   gemide en kıçtaki direktir. 
Morile Herhangi bir sebeple gemi   veya deniz aracının su kesimine yakın borda veya karinasında açılmış olan   delikleri tıkamakta kullanılan koni şeklinde yontulmuş, üzeri yağlı üstübü   ile sarılmış ağaç takoz.
Morile Etmek Babaya birkaç kere volta   edilmiş halatın boşaltılması için voltalarının teker teker işletilerek   gevşetilmesi.
Morize Yelkenlerin, camadana   vurulacağı zaman gradin yakalarını camadan astarı hizasından serene bağlamak   için kullanılan çelikli halatlar. 
Morize Patası Yelkenlerin camadan astarları   hizasında ve gradin yakalarında gradin halatının kuruz kırılması ile meydana   gelen aneleler. Bunlara Camadan Patası da denir. 
Muhabere Borusu Elektrikli muhabere   sistemlerinin arıza yapması halinde köpüüstü ile önemli merkezler arasındaki   muhabereyi temin etmek üzere gemi dahiline donatılmış pirinç veya bakırdan   yapılmış borular.
Muharip Savaşçı; savaşan
Mukannen Gemilere verilen sarf   malzemelerinin (yakıt,yağ vb.)makine veya cihazlarda her bir saatte ne   kadarının sarf edilebileceğini belirten çizelgeler.
Mülaki Kavuşan, buluşan, görüşen,   varan, katılan
Mürnel Kolları evvela sola,   bilahare üç kol bir araya getirilerek sağa bükülmek suretiyle yapılan ince   ipler.
Müsademe Bir geminin seyir halinde   iken diğer bir gemiye çarpması
Müsadere Bir gemiye el koymak

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z