DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ – G

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Gabar Nehirlerde çalışan ve   büyük gemileri yükleyip boşaltmakta kullanılan, hem kürek hem de yelkenle   yürütülen tekne
Gabya Ana direkler üzerinde   bulunan direklere ve bu direkler üzerindeki serenlere denir.
Gabya Çubuğu / Direği Ana direk üzerine sürülen   çubuk. Gabya çubukları üzerinde bulundukları ana direklerin isimleri ile   anılırlar. 
Gabya Destamorası Gabya çubuğu ile babafingo   çubuğunu saran destamora. 
Gabya İskotası Gabya yelkenlerinin alt   köşelerine takılan ve yelkeni geren selviçeler
Gabya Yelkeni Gabya serenleri üzerine   açılan dört köşe yelken
Gabya Yelkeni Ana yelkenlerin üzerindeki   yelkenlerdir. İki gabya serenli olanlardan üsttekine gabya, alttakine abaşo   gabya yelkeni denir.
Gabyar Yelken gemilerinde yelken,   seren, arma ve bunlara ait her türlü işleri yapan personele verilen yelken   devri terimi. 
Gaga Demirin iki ucundaki   tırnakların en uç kısmı 
Gamba Almak Halatın veya zincirin   kendi etrafında dönmesi veya burulması 
Gambalı Bir halat veya zincirin   dolaşık durumu.
Gam/Gamba Halat veya zincirlerin   hatalı toplanması nedeniyle meydana gelen dolaşıklık ve burulma.
Gangava Akdenizde sünger avlayan   kayıkların kıç taraflarından dışarı sürülmüş sarkık torbalar.
Gargabaşo Yan yelkenlerinin iskota   yakasını kaldıran istinga.
Gargari Yan yelkenleri arya edip   toplayan selviçe. İndirip kaldırdığı yelkenin adı ile birlikte söylenir.
Gemi Tahsis edildiği gayeye   uygun olarak kullanılan, denizde hareket imkanına sahip bulunan ve pek küçük   olmayan her türlü tekne.
Gemi Acentası Deniz nakliyatı içinde   acentalık yapan; gemiye yük ve eşya bulan ve bundan gelir sağlayan kimse.
Gemi Adamı Geminin kaptanını,   zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajerlerini, tayfalarını ve yardımcı   hizmet personelini ifade eder.
Gemi Adı Gemiye verilen isim;   sicile kayıtlı bulunan her geminin bir adının bulunması ve bu adın geminin   bordalarının her iki yanına ve kıçına silinmez ve okunaklı biçimde yazılması   gerekir.
Gemi İndirmek Karaya çekilmiş veya inşa   edilmiş bir gemiyi suya indirmek.
Gemi İzin Kağıdı Geminin sefere çıkabilmesi   için liman başkanlığı tarafından verilen belge.
Gemi Jurnali Her gemide bulunması   gereken ve kaptanın/komutanın denetimi altında görev verilecek personel   tarafından hava durumu, rota, geminin uğrayacağı kazalar gibi gemi içinde   yaşanan her türlü olayı ve gemi mevkilerinin saati saatine ve günü gününe   yazıldığı defter.
Gemi Kütüğü Gemi Sicili
Gemi Leşi Enkaz halinde olan ve   tamir kabul etmez durumda bulunan gemi kalıntısı.
Gemi Sağlık Cüzdanı Türk limanları arasında   çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan gemilere, o gemiye   indirimsiz sağlık resmi tutarı karşılığında verilen yıllık sağlık cüzdanı.
Gemi Sağlık Resmi Türk limanları arasında   seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen,Türk   limanlarından yabancı ülke limanlarına giden veya boğazlardan transit geçen   gemilerden alınan resmi.
Gemi Sicili Gemi tasdiknamesi
Gemi Tasdiknamesi Bir geminin adı, bağlama   limanı, ölçme belgesinde yazılı bilgileri, menşe ayrıntılarını, sahip veya   sahiplerinin ad ve sanları ile pay miktarlarını ve bayrak çekme hakkını   belirten belge. 
Gemi Tonajı Tonilato; bir geminin   hacmini ve taşıma gücünü gösteren ve teknik ölçme yöntemlerine göre bulunan   rakam; Gayri safi tonaj: geminin brüt olarak tüm hacmi ( buna geminin gros   tonajı da denir); safi(net) tonaj: geminin yük ve yolcu alacak kapalı   yerlerinin hacmi( buna geminin rüsum tonilatosu da denir); hamule tonajı:   geminin yük, yakıt, komanya ve safra olarak taşıyabileceği yükün ağırlığı:   taşırma(deplesman) tonajı: geminin ve içindeki herşeyin toplam ağırlığı
Gemi Vasatı Gemi ve deniz araçlarında   en geniş kemerinin bulunduğu orta kısımlar ve civarı. 
Gemi Zabitleri Gemide, kaptandan başka ve   onun denetim ve gözetimi altında çeşitli işlere kumanda eden kimseler.
Gemici Gemi işleten veya   gemilerde çalışan kimse
Gemicilik Gemi kullanma veya gemi   işletme işi
Geminin Rotasını Kesmek Başka bir geminin   pruvasından geçen rotada seyir etmek
Genova İstralyaya çekilen,   istralya cundasına kadar çıkan, güverte üstünde çarmıklara kadar uzanan flok. 
Gerdel Gemi ve teknelerde   kullanılan tahta kova 
Gerdel Cevizi Gerdel sapanlarının   geçirildikleri deliklerden sıyrılıp çıkmamaları maksadıyla başlarına ve bazı   yerlerde kullanılan halat çımalarına yapılan piyanların sıyrılmaması için   piyan üstlerine yapılan ceviz
Gezdirmek Bir geminin istenilen rota   üzerinde gitmeyerek rotadan devamlı olarak sancak veya iskelesine çıkmasıdır.   Böyle hallerde vardiya subayı serdümeni ikaz için “Gezdirme gemiyi”   diye ikaz eder.
Gındazo Gabya ve babafingo   çubuklarını yerlerine sürmek veya bunları aşağıya indirmek için donatılan   selviçeler. 
Gındazo Bastikası Çubukların topuk   tarafında, biri kaşkaval deliği üzerinde diğeri altında bulunan ve   gındazolarla donatılan iki bastikadır. Bunlardan üsttekine gındazo dili,   alttakine patakülye dili denir. 
Gırandi Gemilerin baştan ikinci   direği
Gırcala İki veya dört kollu olarak   iyi cins katranla kendirden bükülmüş sicim
Gırgır Açık denizde iki tekneden   çevirme suretiyle atılıp çekilen büyük balık ağı.
Gidon Uçkurluk kenarının karşısına   gelen kenarı üçgen şeklinde oyulmuş küçük sancak.
Girdap Ters iki akıntının   çarpışması sonucunda oluşan su kütlesi
Giz Kıç direkteki kısa seren.   Harp gemilerinde seyirde sancakların kıç direklerine basıldıkları yarım   serenler
Gomina Mil uzunluğunun 1/10 = 185   metre.200 yarda. Demir yerine inişte kullanılır.
Gondol İtalya’da kullanılan bir   çeşit gezi kayığı.
Gönder Güverteye dik olarak   tespit edilen ve şapkasına milli sancak çekilen yuvarlak çubuk. Baş tarafta   bulunan göndere cıvadra gönderi denilir ve üzerine demir sancağı çekilir. Kıç   tarafta olanına kıç gönder denir ve üzerine büyük milli sancak   çekilir.Genellikle ufak deniz araçlarında ve gemiden suya düşen cisimleri   tutmakta kullanılan ağaç çubuk.
Görüş Ufkun, aydınlık ve   görülebilir nitelikte olması
Göz Demiri Bir tarafında iki demir   bulunan demirlerden pruvaya yakın olan ve ocaklık demirinin ilerisinde   bulunan ve ocaklık demiri ile aynı evsafta olan demir. Gemiler demirlerken   daima göz demirlerini kullanırlar. 
Göz Loçası Göz demirinin yerine   oturduğu loça. 
Gözcü Harp gemilerinde herhangi   bir şeyi zamanında görüp haber vermek üzere gemilerin yüksek yerlerinde görev   yapan erat.
Gradin Yelkenleri yırtılmaktan   korumak için kenarlarına çepeçevre çekilen halat.
Gradin Yakası Bir yelkenin yan   kenarları .
Grandi Direği Üzerinde ana direk, gabya   ve babafingo çubukları olan ve pruvadan itibaren ikinci durumda bulunan   direk.
Grandi Direği Pruva ana direğinden sonra   gelen ikinci direk.
Gros Tonilato 2,83 m3 büyüklüğünde hacim   birimidir. Bir teknenin tüm kapalı yerlerinin kadem küp olarak hacminin yüze   bölümüdür. 
Gulet Brig’ten küçük, iki   direkli, hafif armalı, pruvası kabasorta armalı, praçılaya benzer   Anadolu/Akdeniz teknesi 
Gurcata Bir direk üzerinde   çanaklık kurmak için mauna kolları üzerine omurgaya aykırı olarak   yerleştirilen kollar. Yelken teknelerinde direkten inen çarmıkları açmak için   kullanılan kollar.
Günbatısı Batıdan esen rüzgar 
Gündoğusu Doğudan esen rüzgar 
Güngörmez Yelkenlerde rüzgarın   çıktığı arka yaka (Direk yakası, Bumba yakası, Güngörmez yakası) 
Günlük Hata Kronometrelerin 24 saat   içerisinde ileri veya geri kalış miktarıdır. Günlük hatalar, hergün bir yere   kaydedilir ve daha sonra toplanarak gün adedine bölünerek bulunur. 
Güverte Gemilerde ve teknelerde   baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni platform döşeme. 
Güverte Boyası Güverte saçları ile ağaç   kaplamalarını su ve havanın tesirinden korumak için kullanılan ve çabuk   kuruyan özel surette yapılmış boya
Güverte Hattı Güvertenin bordadaki   izdüşümü 
Güverte Kaplaması Güvertenin kaplanması için   kullanılan malzeme 
Güverte Lostromosu Ticaret gemilerinde   güverte personelinin başındaki usta gemici

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z