A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

 

Faça Bir geminin yüklü veya boş   olduğu durumlarda borda hattı ile su hattı arasında kalan bölüm
Faça Boyası Teknenin saçlarını   paslanmaktan koruyan özel boya
Faça Çekmek Boyama sırasında façanın   üst sınırlarını düzgün bir biçimde çizmek
Faça Etmek Seren yelkenlerin bir   taraftan prasya olduğu halde kapatılması 
Façuna Halatların fazla sürtünme   ve temasa maruz kalan kısımlarının mürnel veya gırcala sarılarak korunması
Façuna Tokmağı Façunalık halatların,   halat üzerine sıkıca sarılmalarını temine yarayan bir tarafı oyuk   tokmak. 
Façunalık Halatları façuna etmekte   kullanılan gırcıla, mürnel veya tel gibi ince halatlar. 
Falaka İki matafora cundaları   arasında bulunup can halatlarının bağlandığı tel halat. 
Falez Kıyılardaki dik ve yüksek   yar, uçurum
Fan Genellikle gemi içinde   hava sirkilasyonunu sağlayan sistem
Fanya Balık ağlarının bir taraftan   vuracak balığın girebilmesi maksadıyla kalın iplikten seyrek olarak örülmüş   kısmı
Faril Balık ağlarının alt ve üst   kenarlarında bulunan ve keçi kılından yapılan ipler
Farş Sintineler üzerine konulan   ensiz tahtalar. Ticaret gemilerinde dabılbatımlar üzerine konulan kalın   kalaslara da Farş denir. 
Farş Tahtaları Ağaç bir teknenin sintine   üzerindeki aralıklı tahtaları 
Felek Ufak deniz araçları ile   filika ve kiklerin sahile çekilmesi için omurgaları altına konulan yuvarlak   kütükler. 
Fem Top namlularının ön   taraflarındaki ağızları
Fem Kapağı (Başlığı) Yağmurlu ve serpintili   havalarda namluya su girmemesi ve rutubetten korumak maksadıyla fem üstüne   konulan meşinden yapılmış kapak
Fener Gemiden bir yere verilmiş   olan halatların ırgat üzerinden boşunu almak veya fora edilmiş bir halatı   gemiye almak için halatın gemide kalan kısmının sarıldığı alt ve üst   tarafları şişkince silindir şeklindeki echize
Fener Halat çımalarına yapılan   cevizler bittikten sonra geriye kalan halat kollarına yapılan düğüm.
Fersah Üç deniz miline eşit   mesafe ölçüsü, 5556 metre.
Feyezan Suyun taşması, suyun   coşması
Fırdöndü Zincirin gamba almaması   için aralara konan bir eksene bağlı olarak bağımsız dönen iki yarım bakladan   oluşan kilit 
Fırdöndü Bastika   (Tamburata) Kurtağızlarında bulunan ve   bir eksen etrafında dönen silindirik madeni echize
Filador Çarmıhların gerilmesi için   kullanılan sistem 
Filasa Liflerin bir tarafa   bükülmesi ile halatı meydana getiren ana eleman. 
Filender Çubuğu Manyetik pusulaların   hatalarını düzeltmekte kullanılan çubuk
Filika Geminin içinde veya   yedeğinde birlikte götürdüğü hizmet ve can kurtaran sandalları
Filika Bosaları Filikaların mataforada   askıda kaldıkları bosalar
Filika Matafora Ventoları Filika mataforalarını   istenilen vaziyette bulundurmak için matafora cundalarındaki mapalara   donatılmış uzun halatlar.
Filika Mataforası Filikaların sudan   kaldırılarak gemiye alınması için kullanılan matafora. 
Filo Aynı tipteki   filotillalardan oluşan deniz birliği.
Filo Etmek Rüzgarı başa olarak yelkenleri   boşaltmak.
Filotilla Aynı tipteki harp   gemilerinin tek bir taktik komuta altında, kullanılması maksadıyla   oluşturulan deniz birliği
Filotilla Komodoru Bir filotillanın sevk ve   idaresinden sorumlu taktik komutan.
Firar İskelesi Bir kaza veya yangın sırasında   personelin bir üst güverteye ulaşabilmesini sağlamak maksadıyla güverteler   arasına konulan dik iskeleler
Firar Kaportası Firar yolunun bir üst   güverteye açıldığı kaporta 
Firar Yolu Bir tehlike anında makine   veya kazan dairelerinde bulunan personelin güverteye çıkmaları için bu   daireler ile güverte arasındaki silindir şeklindeki dik yol. 
Firaşkon Çok ağır malzemeleri   kaldırmak için kullanılan üç dilli iki makaradan oluşan palanga. 
Firengi Güvertedeki suyun denize   akıtılabilmesi için yalı kütükleri üzerinden bordaya açılan oluklu   delikler 
Firengi Çalparası Gemilerin yalpaya   düştüklerinde firengi deliklerinden içeriye su girmemesi için firengilerin   denize açılan taraflarına konulan bir ucu menteşeli kapaklar.
Fistan Güverteye dik olarak konulmuş   direk, baca gibi aksamın güverteye giren kısımlarından içeriye su girmemesi   için güverte ile temas eden yerlerinin etrafına çepeçevre konulmuş ve   sızdırmazlığı temin edilmiş ağaç veya demirden yapılmış çerçeve.
Fitil Tel halatların kolları   arasına konan kendirden bükülmüş kınnap
Flama Görünür muhaberede   kullanılan üçgen şeklindeki sancaklar
Flandra Flandralar, Türk   bahriyesinde gemilerin komutanı subay olduğu zaman tek direkli gemilerde   pruva direğine, çift direkli gemilerde grandi direğine çekilen kırmızı   şaliden yapılmış ve uçkurluk tarafında ay yıldız bulunan alamettir.
Fleyşın Geceleri ışıkla muhabere   yapmak için direk şapkalarının veya serenlerin cundalarına konulan fener.
Flok Baş tarafa çekilen üç köşe   yelken 
Fora Etmek Bir yere volta edilmiş   olan halatın çıkartılması
Foravele Sarılı bulunan ve   yağmurdan ıslanmış bulunan yelkenleri kurutmak maksadıyla açmak için verilen   komut
Foroz Ağın bir tek atılışı ile   tutulan balık miktarı
Foroz Kayığı Dalyanlarda balık   çıkarmakta kullanılan küçük kayık
Fors Gemide fors sahibi bir   makamın bulunduğunu belirten üzerinde yıldız veya şekillerin bulunduğu bayrak   şeklindeki alamet. Forslar gemilerde, tek direkli ise pruva, çift direkli ise   grandi direğinin şapkasına toka edilir.
Forsa Eskiden harp gemilerinde   bir ayaklarından güverteye bağlı kürek çektirilen harp esirleri
Forsalamak Düşmana ait bir deniz   geçidini zor kullanarak geçmek.
Fribord Bir ticaret gemisinin su   hattı üstünde kalan bölümü
Frişka Bütün yelkenleri camadana   vurmaksızın kullanılabilecek hızı saniyede 5-12 m olan hafif rüzgar . 
Fundalık Derin bir yere   demirleneceği zaman fundo edilen demirin birdenbire zincir üzerine binerek   zinciri kesmemesi için zincirlikten güverteye çıkarılan ve güverte üzerine   Fransız rodası şeklinde yerleştirilen zincirler. Buna Salyaforalık zincir de   denilir.
Fundo Demirlemek için verilen   komut 
Futa Çok ince enli, uzun, narin   ve hafif filika. İki küreği tek kişi tarafından çekilenlere tek çifte, iki   küreği birer kişi tarafından çekilenlere iki tek denir.

 

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z